top of page

Behandling af persondata

Jeg er som dataansvarlig, i forbindelse med psykologisk behandling af dig, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og med dit samtykke i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 • Dit fulde navn

 • Cpr. nr.

 • Adresse

 • Postnr. og by

 • Telefonnr. og/eller e-mailadresse

 • Kontaktoplysninger på din privatpraktiserende læge

 • Helbredsoplysninger

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde de angivne formål. Derudover kan det ved gældende lovgivninger være bestemt, hvilken type data, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. 

 

Jeg kontrollerer, at dine persondata ikke er urigtige eller vildledende og sørger for at opdatere dine persondata løbende. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele evt. ændringer af dine data. 

 

Formål

Jeg indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling i klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse. 

 • Afregningsformål.

 • Overførsel af behandlingsoplysninger til sygeforsikringer, fx ’danmark’ til brug for din refusion af udgiften til din behandling.

 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning. 

 

Frivillighed

 • Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

 

Videregivelse af personoplysninger

Såfremt du har givet samtykke, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere i det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber og netværksvirksomheder.

 • Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 

Jeg videregiver aldrig oplysninger uden dit samtykke, men mindre der er tale om en oplysning, som falder ind under min underretningspligt på området for børn og unge i henhold til Serviceloven § 153; eller hvis der er alvorlig risiko for skade på dig selv eller andre. I så fald har jeg oplysningspligt for at forebygge skaden.

 

Indhentning af samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de ovenfor beskrevne formål, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at hente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig på nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. 

Du har retten til indsigt i dine personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af ”Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt at føre ordnede optegnelser”, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i klientjournaler, men alene rettelse/tilføjelse.

 

Du har også ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata ved at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00. 

 

Brug af cookies

Nogle oplysninger bliver automatisk og anonymt indsamlet når du besøger min hjemmeside. Det er for at jeg kan forbedre mit indhold og vurdere, hvordan jeg skal målrette mine emner overfor potentielle kunder.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Jessieca Kronholm

Slagelsegade 1, 4. tv.,

2100 København Ø             

E-mailadresse: kontakt@psykologkronholm.dk

Dato: 01.03.2019.

bottom of page